Wij maken gebouwen brandveilig

Bouwkundige brandveiligheid

Bouwkundige brandveiligheid gaat verder dan het controleren dan de doorvoeren. Er zijn vele brandwerende constructies mogelijk en vergeet ook de jaarlijkse controle niet.

Bouwkundig en brandveilig

Samen met gespecialiseerde partners zorgt NLVeilig ervoor dat uw gebouw voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Onze specialistische partners op het gebied van brandpreventie zorgen voor een gedegen inventarisatie en advies en het uitvoeren van de benodigde herstelwerkzaamheden. Zoals het plaatsen van brandkleppen, het realiseren van brandwerende doorvoeringen en het aanbrengen van brandwerende constructies, tot en met jaarlijkse controle van de brandwerende scheidingen. Naast diensten op het gebied van brandpreventie kunt u bij ons ook terecht voor onder andere inbraakbeveiliging en toegangscontrole systemen.

Jaarlijkse controle is noodzakelijk om zeker te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

Minimum vereisten

De brandveiligheidsvoorschriften zoals die zijn omschreven in het Bouwbesluit vormen de ondergrens van wat er wettelijk is vereist. Want natuurlijk is een hoger dan wettelijk vereist niveau van brandveiligheid altijd mogelijk. Zo valt schadebeperking binnen of aan het gebouw niet tot de in het Bouwbesluit 2012 geregelde belangen. U kunt als eigenaar of gebruiker er zelf voor kiezen, op basis van een risicoanalyse, of u niet beter een hoger brandveiligheidsniveau kan kiezen dan wettelijk is voorgeschreven.

De voorschriften van het Bouwbesluit 2012 zijn gericht op twee hoofddoelstellingen:

• Bij brand in een gebouw moeten de aanwezigen veilig kunnen vluchten;

• De brand mag niet overslaan naar een ander perceel.

Voorkom het onstaan van brand

Het Bouwbesluit stelt, om brand te voorkomen, eisen aan het brandgedrag van het materiaaloppervlak van constructieonderdelen. De eisen worden gegeven aan de hand van Euro-brandklassen die volgens NEN-EN 13501-1 bepaald worden. Voor het voorkomen van het ontstaan van brand geeft het Bouwbesluit in afdeling 2.8 de volgende specifieke eisen:

Euro-brandklasse A1, voor materialen nabij een stookplaats (open haard) die warmer kunnen worden dan 90 °C of meer warmtestraling kunnen ontvangen dan 2 kW/m2 (artikel 2.57);

Euro-brandklasse A2, voor materialen toegepast aan de binnenzijde van een schacht, een koker of een kanaal grenzend aan meer dan een brandcompartiment of subbrandcompartiment met een inwendige doorsnede groter dan 0,015 m2 (artikel 2.58).

Het Bouwbesluit stelt eisen aan de Euro-brandklasse van constructieonderdelen. Pas producten toe in de toepassing waarvoor ze zijn getest. Als bijvoorbeeld een product is getest op Euro-brandklasse B gemonteerd op een onbrandbaar product, dan is het testresultaat niet geldig bij montage op een brandbaar product.

Zorg dat een brand zich niet kan ontwikkelen

Bij brand in een gebouw kunnen constructieonderdelen (zoals wanden, vloeren, daken, gevels), aankleding (zoals gordijnen en behang) of inventaris mee gaan branden, zodat de brand zich steeds verder kan ontwikkelen. Hoe sneller de brand zich kan ontwikkelen en voortplanten, hoe eerder de brand niet meer beheersbaar is voor de gebruikers van het gebouw. En hoe eerder brand of rook het vluchten naar een veilige plaats hinderen of onmogelijk maken.

Zorg voor veilige vluchtroutes

Een bouwwerk moet veilige vluchtroutes hebben. Aanwezigen moeten zo snel mogelijk het door brand en rook bedreigde gebied kunnen verlaten en zich vervolgens langs een route buiten het direct bedreigde gebied naar een veilige plek buiten het bouwwerk kunnen verplaatsen. Dit principe vraagt vaak om ‘brandcompartimentering’.

Zorg voor brandcompartimentering

Brand mag niet overslaan naar een ander perceel. Dit is een zeer oud principe. Aan deze eis kan voldaan worden door het toepassen van brandcompartimentering, maar vaak is toch ook nog de hulp van de brandweer nodig.

Bescherm de hoofddraagconstructie tegen brand

Bij brand moet er voldoende tijd zijn om veilig te kunnen vluchten en moet de brandweer het gebouw kunnen doorzoeken op achtergebleven personen. Het gebouw mag daarom bij brand niet te snel instorten.